Competitie Examen Examenreglement
Examenreglement
Examenreglement A.U.S.R. ORCA
Aangepast door de examencommissie vrijdag 2 november 2007

Het uitgangspunt voor het examenreglement is het behoud van de vloot. Daartoe wordt gekeken of de roeiers behoefte hebben aan een betere boot en of de boot veilig aan hen toevertrouwd kan worden. De drie aspecten waarnaar gekeken word zijn: Materiaalkennis, veiligheid en beheersing van het roeien.

Paragraaf 1 - Algemeen
1.1 Het examen wordt altijd afgenomen bij daglicht.
1.2 Als een examen niet gehaald is kan er na een maand opnieuw examen gedaan worden.
1.3 Examens kunnen door het bestuur worden ontnomen bij onzorgvuldig gebruik van het materiaal of het overtreden van de vaarregels.
1.4 Bij de hoogste examens (S3 en B3) vervallen na 3 jaar.
1.5 De examens OefB3, B3 en S3 worden altijd door 2 examencommis¬sieleden afgenomen.

Paragraaf 2 - Ploegen
2.1 Bij het afnemen van het examen moet minimaal 80% van de ploeg in de boot hebben gezeten.
2.2 De examens OefB2, B2, OefB3 en B3 kunnen alleen per ploeg gedaan worden, als er één roeier van de ploeg niet het benodigde niveau heeft, zakt de gehele ploeg.
2.3 Bij ploegen die meer roeiers hebben dan er tege¬lijk in de boot zitten dient er tijdens het examen gewisseld te wor¬den.
2.4 Indien één van de roeiers geblesseerd is tijdens het examen dan kan deze ploeg toch examen doen, hierbij geldt echter wel dat er van uit wordt gegaan dat de niet roeiende persoon het slechtst roeit van de ploeg (slechter dan de slechtste die op dat mo¬ment in de boot zit). Dit kan alleen als de bles¬sure van langdurige aard is.

Paragraaf 3 - Materiaal
3.1 De ploeg moet zorgvuldig met het materiaal omgaan, zowel op het water als daarbuiten.
3.2 Een ploeg moet voldaan hebben aan alle materiaal¬verant¬woor¬dingen.
3.3 Examenaanvragen kunnen worden geweigerd als de ploeg op korte termijn voor de aanvraag nog heeft laten blijken onverantwoordelijk met het materiaal om te gaan.
3.4 Ook het afschrijven en de concentratie bij de omgang met de boot vallen onder de materiaalomgang.
3.5 Voor enkele examens kunnen extra eisen op het gebeid van het materiaal van toepassing zijn, zoals tilin¬structies.

Paragraaf 4 - Veiligheid
4.1 Een ploeg moet kunnen tonen dat zij niet alleen kennis heeft van de voorrangsregels, maar deze ook in praktijk kan brengen.
4.2 Onder veiligheid valt naast de veiligheid van de boot ook de veiligheid van de roeiers.
4.3 Voor de veiligheid dienen de roeiers die delen van het "Binnenvaartreglement van Rijkswaterstaat" die van toe¬passing zijn bij het roeien te kennen.
4.4 Verder dienen de ploegen op de hoogte te zijn en te voldoen aan aanvullende veiligheidseisen zoals die zijn opgelegd door het bestuur der A.U.S.R Orca.
4.5 De roeiers moeten kennis hebben van het Orca loodsreglement.

Paragraaf 5 - Roeitechnisch
5.1 Op roeitechnisch gebied wordt er gekeken naar de beheersing van het roeien, en daarmee de roeiboot.
5.2 Persoonlijke fouten worden alleen aangerekend als deze beperkend zijn voor de gehele boot.
5.3 Een ploeg moet duidelijk de boot haar wil kunnen opleggen en niet andersom.
5.4 De roeitechnische algemene vaardigheden worden bij alle examens getest met een aantal algemene oefeningen, bij de examens moeten deze oefeningen zonder verdere uitleg op de juiste manier worden uitgevoerd. Deze oefeningen zijn:
a. Roeien met wisselingen in kracht, lengte en tempo.
b. Combinaties van deze drie.
c. Stopjes 1, 2 en 3
d. 3 naar 10, 3 naar 5
e. Houden en noodstop
f. Uitwijken
g. Strijken
h. Aanleggen en afvaren
i. Rondmaken over stuur- en bakboord
j. Starten
k. Tubben

Paragraaf 6 - Niveaus

6.1 Boordroeien 1
Dit examen wordt op het einde van de afroeitijd afgenomen door de afroeicommissie (ARCO). De eisen hiervoor zijn dezelfde als de algemene eisen. Hierbij wordt vooral opgelet of er veilig met het materiaal omgegaan wordt en of het Orca loodsreglement voldoen¬de bekend is. Tevens dient de boot in het water gelegd te worden en er op veilige manier te worden aangelegd, de roeier wordt niet op roeitechnisch gebied getest.

6.2 Oefen Boordroeien 2
Dit examen wordt door de examencie afgenomen in een C-vier of een B-vier. Naast de algemene eisen wordt er gelet op een goede stuwende haal, het goed samen roeien van de ploeg en het individueel roeien zonder grove fouten. Verder moeten de halen ook op volle kracht beheerst uitgevoerd moeten kunnen worden Essentieel is dat alle eisen niet alleen kunnen worden uitge¬voerd en toegepast maar ook echt totaal beheerst worden. Het moet nuttig zijn voor de ploeg om de overstap te maken. Bij dit examen moet getoond worden dat een gladde boot op de juiste manier en dus zonder schade in en uit de loods kan worden getild. Om er zeker van te zijn dat de ploeg dit op de juiste manier doet kan de ploeg van tevoren een tilinstructie krijgen van de materiaalcommissie of de examencommissie. Als het examen gehaald wordt mag er door de ploeg in de gladde gestuurde boot getraind gaan worden. Met dit examen mag er alleen met coach worden getraind en er mag op het eigen kanaal wedstrijden in bumpingvorm worden gestart. Voor andere wedstrijden in een gladde gestuurde boot moet het B2 examen gehaald worden.

6.3 Boordroeien 2
Dit examen wordt door de examencie afgenomen in een gladde gestuurde 2 of de 4. Voor dit examen moet de ploeg hetzelfde kunnen als voor het examen oefen B2, maar nu in een gladde boot. Het B2 examen is bedoeld als test of een ploeg in staat is om in dit boottype alle vormen van wedstrijden te starten, het examen zal zich hier dan ook sterk op focussen. Erg belangrijk zijn de start, de noodstop, varen op volle kracht (zowel hoog als laag tempo) en alle uitwijk manoeuvres. Als het examen gehaald wordt mag er door de ploeg in de gladde gestuurde boot ongecoached getraind gaan worden. Ook mogen alle wedstrijden gestart worden in een gladde gestuurde boot.

6.4 Oefen Boordroeien 3
Dit examen wordt door de examencie afgenomen in een gladde gestuurde 2 of 4. Tijdens het examen moet getoond worden dat het roeien geheel beheerst wordt. De roeier moeten in staat zijn zich bezig te houden met andere zaken zonder dat het roeien hier wezenlijk onder lijdt. Dit moet de roeier later de mogelijkheid geven om genoeg tijd te besteden aan het omkijken en het sturen in de 2-. Behalve alle standaardeisen moet de ploeg kunnen reageren op aanwijzingen van de kant zonder tussenkomst van de stuur, er moet tijdens de haal kunnen worden omgekeken, er moet kunnen worden aangelegd zonder behulp van de stuur. Met het halen van dit examen mogen de roeiers met coach gaan roeien in de 2-. De eerste 5 trainingen moeten overdag of in het weekend bij voldoende licht worden gedaan.

6.5 Boordroeien 3
Dit examen wordt door de examencie afgenomen in de ongestuurde 2. Voor dit examen moet aan alle standaard eisen in de 2- kunnen worden voldaan. De ploeg moet zelfstandig kunnen roeien en zonder problemen alle oefeningen kunnen uitvoeren. Er moet in de haal kunnen worden omgekeken zonder dat dit ten koste van de haal gaat. Alle start, stop en uitwijkoefeningen moeten goed en soepel kunnen worden uitgevoerd. Met dit examen mag er zonder coach worden gevaren in de ongestuurde 2. Toch blijft een coach verplicht gedurende de spitsuren volgens het Orca loodsreglement (punt 5.1).

6.6 Scullen 1
Dit examen krijgt iedere afroeier cadeau bij het halen van het B1 examen. Met dit examen mag er met coach getraind worden in de C-skiff.

6.7 Oefen Scullen 2
Voor dit examen moet schriftelijk toestemming worden gevraagd aan de materiaalcommissaris. Bij dit examen moet getoond worden dat een gladde skiff op de juiste manier en dus zonder schade in en uit de loods kan worden getild en zelfstandig in en uit de boot kan worden gestapt. Om er zeker van te zijn dat de roeier dit op de juiste manier doet kan de roeier van tevoren een tilinstructie krijgen van de materiaalcommissie of de examencommissie. Met dit examen mag er met coach worden getraind in de gladde skiff.

6.8 Scullen 2
Dit examen wordt door de examencie afgenomen in de skiff. Naast de algemene eisen moet er goed koersvast geroeid kunnen worden waarbij er regelmatig wordt omgekeken. Dit hoeft niet tijdens de haal te gebeuren. Koersvast houdt in dat er tijdens de haal koerscorrecties uitgevoerd kunnen worden. Er wordt verwacht dat de roeier zonder angst in de boot zit. Ook moet de slingeroefening kunnen worden uitgevoerd. Met het examen S2 mag er in de skiff worden geroeid zonder coach.

6.9 Oefen Scullen 3
Dit examen wordt door de examencie afgenomen in de skiff. Bij dit examen moet je de volgende dingen kunnen: noodstop met twee riemen, vaste koers varen, goede coördinatie, omkijken in de haal, roeiend sturen, enkele halen watervrij roeien.
Met dit examen mag je roeien en wedstrijden starten in de 2X als de slag en de boeg het examen hebben. Trainingen moeten gevaren worden met coach.

6.10 Scullen 3
Dit examen wordt door de examencie afgenomen in de skiff. Naast de algemene eisen en de eisen voor S2 moeten de volgende dingen ook goed uitgevoerd kunnen worden. Peddelend uitzet¬ten (Viking manier) en zonder problemen aanleggen op elke gekozen plek aan het vlot. Watervrij kunnen rondmaken over zowel bakboord als stuurboord, met kracht en met oprijden. Een noodstop kunnen maken en er moet soepel kunnen worden uitge¬we¬ken voor een obstakel. Er moet tijdens de haal kunnen worden omgekeken. Met S3 mag er op boeg in de 2x- worden geroeid.

6.11 Scullen 4
Dit examen wordt door de examencie afgenomen in een Oefen S2 skiff voor het vlot van Orca. Voor dit examen moet de roeier op zijn hoofd staan in de skiff en in deze houding het hele orcalied zingen. Aan het examen S4 kunnen geen extra rechten ontleend worden.

Paragraaf 7 - Speciale toewijzing van examens
7.1 Het examen B2 wordt toegewezen na een jaar wedstrijdroeien in een boordboot.
7.2 Het examen S2 wordt toegewezen na een jaar wedstrijdroeien in een scullboot.
7.3 Het examen B3 kan worden toegewezen nadat de orcaan uitgekomen is voor de roeibond op een nationale of internationale wedstrijd in een boordboot.
7.4 Het examen S3 wordt toegewezen nadat de orcaan uitgekomen is voor de roeibond op een nationale of internationale wedstrijd in een scullboot.
Geplaatst op 2007-11-05 20:00:51 door Frederik Mijnhardt
Algemene Utrechtse Studenten Roeivereniging ORCA
Contactinformatie | Routebeschrijving | Problemen | Colofon
Copyright 2003 Orca's WWW werkgroep - webmaster@orcaroeien.nl
Generated at 2020-07-11 02:20:32 in: 0.033, Sql: 0.009 (10)