Vereniging Privacyverklaring
Privacyverklaring
Privacyverklaring
Dit is een privacyverklaring van Algemene Utrechtse Studentenroeivereniging Orca, gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40477865. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dat houdt in dat:
 • Je persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Statement.
 • Verwerking van je persoonsgegevens blijft beperkt tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verstrekt.
 • A.U.S.R. Orca je toestemming vraagt voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen worden genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • A.U.S.R. Orca geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt of specifiek toestemming is gegeven.
 • A.U.S.R. Orca op de hoogte is van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens en deze respecteert.
1. Gebruik van persoonsgegevens
1.1 Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:
 • Lid wordt van onze vereniging;
 • Zich inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement.
1.2 Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:
 • Voornaam;
 • Initialen;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Straatnaam;
 • Huisnummer;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • Geboortedatum;
 • Rekeningnummer;
 • Studie(s);
 • Studentnummer;
 • Onderwijsintelling(en);
 • Geslacht;
 • Lengte;
 • Gewicht;
 • Sportverleden;
 • Contactgegevens ouders.
1.3 Wij kunnen deze gegevens gebruiken voor:
 • Het lidmaatschap te effectueren;
 • Het versturen van post en/of e-mails voor verenigingsdoeleinden en informatievoorziening over belangrijke verenigingszaken;
 • Het versturen van nieuwsbrieven, wenskaarten en uitnodigingen;
 • Voor ledenlijsten in het jaarboek en op een beschermd deel van de website waar alleen leden op kunnen inloggen;
 • Het inschrijven voor wedstrijden en andere activiteiten;
 • Het uitnodigen voor (sponsorgerelateerde) activiteiten van de vereniging;
 • Het afschrijven van contributie, wedstrijdgelden en andere gelden waarvoor het desbetreffende lid toestemming heeft gegeven;
 • Het rekening houden met voedselallergieën bij het bereiden van maaltijden;
 • Het plaatsen van nieuwe leden in een eerste passende ploeg;
 • Het versturen van uitnodigingen aan oud-leden;
 • Het contacteren van ouders bij calamiteiten.
2. Informatie, wijziging, correctie, wissing, overdracht en bezwaar
2.1 U kunt contact opnemen met de secretaris der A.U.S.R. Orca via secretaris@orcaroeien.nl voor:
 • Meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
 • Vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
 • Inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
 • Correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;
 • Bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door A.U.S.R. Orca.
3. Beveiliging van uw gegevens
3.1 Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

4. Derden
4.1 Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden:
 • KNRB;
 • Organisaties van wedstrijden en evenementen waaraan u deelneemt.
4.2 Deze derden gebruiken de gegevens voor: het voorzien van wedstrijdcontracten, het voorzien van inschrijvingen voor wedstrijden en andere evenementen.

4.3 Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder 2).

5. Bewaren van uw gegevens
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

6. Wijziging van privacyverklaring
Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.
Geplaatst op 2018-08-08 01:32:41 door Jos Zuijderwijk
Algemene Utrechtse Studenten Roeivereniging ORCA
Contactinformatie | Routebeschrijving | Problemen | Colofon
Copyright 2003 Orca's WWW werkgroep - webmaster@orcaroeien.nl
Generated at 2020-07-14 00:28:28 in: 0.034, Sql: 0.010 (10)